கதம்ப மாலை

Archive for the ‘தன்மை’ Category

Kuriachende vaaluவின் Kuriachan

Posted by பிரேமலதா மேல் ஏப்ரல் 18, 2007

It was due to this Uncle that a young girl seated on a gentleman’s lap in a kallu shaap (toddy shop) became a not so unique sight in my village. In fact they even had a special menu for me namely, less spicy fish fry, less spicy beef fry and less spicy other fries generally found in the kallu shaaps. It was also due to this uncle’s popularity that my dad never found out my err… trysts and the reason why toothless sweet old men smiled at me in the church and at the market. (I was an elite member of the kallu shaap club at the tender age of three!)

Many happy returns of the day!( p.s I waited till midnight to post this as today is his birthday!)

பரிந்துரை: அனான்

Posted in ஆங்கிலம், தன்மை, நகைச்சுவை, Humour, Personal | Leave a Comment »

Inner Cleansing

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 15, 2007

1. People can behave like asses, but that is not good enough a reason for me to behave like one either; even to settle scores-no matter how tempting it is.

I agree.

Posted in ஆங்கிலம், தன்மை, Self | Leave a Comment »

என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 6, 2007

பூத்துக் குலுங்கும் மரம் வரவேற்க இருந்தா பயண அலுப்பெல்லாம் சொல்லாம கொள்ளாம ஓடிடும். 

Posted in ஆங்கிலம், தன்மை, Self | Leave a Comment »

ரோஜாப் பூ

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 6, 2007

பூப் பூவாய் பூத்திருக்கும் பூமியிலே ஆயிரம் பூ,  பூவிலே சிறந்த பூ என்ன பூ? ரோஜாப் பூ.

Posted in ஆங்கிலம், தன்மை, Self | Leave a Comment »