கதம்ப மாலை

Archive for the ‘திருநங்கை’ Category

The middle sex

Posted by பிரேமலதா மேல் ஏப்ரல் 17, 2007

Trapped in the space between traditional gender roles, A. Revathi, hijra writer and activist, is making the voice of her community more distinct.

Violence, Revathi says, is knitted into the fabric of every hijra’s life.

He spoke of feminism in public, but at home I was to play the role of the subservient woman, while he was not answerable to anyone.”

Life is suddenly a whirl of travel, activism, and literature, and there so little time to fit in all she wants that she turned down an invitation to attend the World Social Forum in Nairobi, Kenya this January

வழி

தமிழ் வலைப்பதிவர் வித்யா, பாலியல் சிறுபாண்மையினர் குறித்த திரைப்பட விழா ஒன்றை ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி மதுரையில் நடத்தவிருக்கிறார்.

Posted in Activism, திருநங்கை, Hijra | Leave a Comment »