கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Pakistan’ Category

Benazir Bhutto ‘killed in blast’

Posted by பிரேமலதா மேல் திசெம்பர் 27, 2007

Pakistani former Prime Minister Benazir Bhutto has been killed in a presumed suicide attack, a military spokesman has announced on TV.

Posted in News, Pakistan, Politics | Leave a Comment »

Pakistan marks 60th anniversary

Posted by பிரேமலதா மேல் ஓகஸ்ட் 14, 2007


image courtesy BBC

Celebrations are under way across Pakistan to mark the 60th anniversary of independence from Britain and the creation of the country.

Pakistan and India won independence from Britain in August 1947 following a nationalist struggle of three decades.

What is the legacy of partition?

Have your say by following the above link.

The story of Pakistan

The story of Pakistan is one of remorseless tug and pull between the civilian and military rulers on the one hand, and the liberal and religious forces on the other

Story of Indian Muslims

So why has the lot of Indian Muslims remained miserable after six decades of independence?

Muslim women in India

Half of Muslims women in India cannot read or write

For one, it is the sheer apathy and ineptitude of the Indian state which has failed to provide equality of opportunity in health, education and employment.

This has hurt the poor – including the Muslim poor who comprise the majority of the community – most.

Mahesh Rangarajan says poverty and “absence of ameliorative policies” has hurt India’s Muslims most.

Posted in India, Pakistan | 1 Comment »

பாகிஸ்தான் விஜயம்

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 30, 2007

மும்பைகேர்ள் பாகிஸ்தான் போயிட்டு வந்தத பகிர்ந்துக்கிறாங்க; 

போட்டோலாம்கூட இருக்கு. அடுத்த பகுதிகளும் போட்டாங்கன்னா, update செய்றேன்.

update செய்துட்டேன்.

Posted in ஆங்கிலம், பயணக்கட்டுரை, பாகிஸ்தான், Pakistan, Travelogue | Leave a Comment »