கதம்ப மாலை

Archive for the ‘USA’ Category

Virginia Tech Rampage

Posted by பிரேமலதா மேல் ஏப்ரல் 18, 2007

கடந்த இரண்டு நாட்களாக எல்லோரையும் உலுக்கிய செய்தி இது.

The professor, she said, looked at the sign-in sheet and where everyone else had written their names, Cho had written a question mark.

“We just really knew him as the question mark kid,” Ms Poole added.

Reports say that Cho’s face was badly damaged when he shot himself,

Posted in அமெரிக்கா, செய்தி, News, USA | Leave a Comment »